Tạp chí Hóa Học – Viện Hàn Lâm Khoa Học Việt Nam khẳng định Ozone loại bỏ 100% vi khuẩn và 99% thuốc trừ sâu