SỰ PHÁT TÁN VÀ CÁCH PHÒNG TRÁNH BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT.